Algemene voorwaarden trainingen

Voorwaarden trainingen Contra BV 

 Artikel 1 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van Contra Trainingen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, aanvaardt Contra Trainingen geen van deze algemene voorwaarden afwijkende afname- of betalingsvoorwaarden, noch enige aanvulling op deze voorwaarden al dan niet opgenomen in de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.        

Artikel 2 

Het tijdens de cursus gebruikte cursusmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de deelnemer. Zowel de opdrachtgever als de deelnemer verplichten zich de leerstof niet aan derden af te geven te kopiëren of op andere wijze te vermenigvuldigen. Contra Trainingen behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de door Contra Trainingen verstrekte documentatie. 

Risico & aansprakelijkheid 

Artikel 3 

Contra Trainingen is met inachtneming van hetgeen hieromtrent is bepaald in dit artikel aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat bij de opdrachtgever en die het gevolg is van een aan Contra Trainingen toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De aansprakelijkheid van Contra Trainingen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico onder die verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering mocht plaatsvinden uit hoofde van de verzekering van Contra Trainingen, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot 25 % van het voor de overeenkomst gefactureerde/te factureren bedrag met een maximum van EUR 2.500 =. Contra Trainingen is niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade. Contra Trainingen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door haar ingeschakelde hulppersonen, tenzij krachtens de in de tweede alinea van dit artikel bedoelde verzekering ter zake van deze aansprakelijkheid een uitkering volgt. Contra Trainingen en/of haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht of ziekte van een van zijn docenten/ trainers als gevolg waarvan er geen cursus heeft kunnen plaats vinden. Contra Trainingen zal zich verplichten op zo kort mogelijke termijn een vervangende docent of indien nodig een vervangende training te plannen. 

Artikel 4 

Contra Trainingen aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van deelnemers. 

Vervanging en annulering 

Artikel 5 

  • Contra Trainingen heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel, door de opdrachtgever opgegeven deelnemer(s), aan een cursus zonder opgave van redenen te weigeren of de uitvoering van de cursus op te schorten. 
  • Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt kan hem of haar door de docent verdere deelname aan de les en de volgende lessen worden geweigerd.

Artikel 6 

  • Opdrachtgevers/deelnemers van een cursus/training van Contra Trainingen kunnen tot 14 dagen voor de start van de cursus/training de cursus/training annuleren. Annuleringen door deelnemers aan een cursus dienen altijd schriftelijk te geschieden naar administratie@contrazorgbemiddeling.nl. 
  • Wanneer opdrachtgevers/deelnemers binnen 14 dagen voor de start van cursus/training hebben geannuleerd krijgen zij hun volledige aankoopsom terug. 
  • Opdrachtgevers/deelnemers mogen eenmalig hun cursus/training kosteloos verplaatsen naar een andere datum.  

Toepasselijk recht 

Artikel 7 

Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter, behoudens hogere voorziening. 

Geheimhouding 

Artikel 8  

Contra Trainingen zal met betrekking tot alle informatie die zij in het kader van cursus of een maatwerkopdracht van de cursist dan wel opdrachtgever ontvangt geheimhouding betrachten. 

Klachtenprocedure 

Artikel 9 

Contra Trainingen heeft een klachtenprocedure. Deze procedure is beschikbaar via de website www.contratrainingen.nl, of kan opgevraagd worden bij administratie@contrazorgbemiddeling.nl.

Auteursrecht 

Artikel 10 

Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige tijdens de training verstrekte informatie berust bij het Contra Trainingen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Contra Trainingen mogen geen gegevens uit / gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook. 

Schrijf je in voor de cool challenge!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Schrijf je in voor de cool challenge!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.